Hoppa till huvudinnehållet

Ansvar

Basen för långsiktigt värdeskapande

AP3s uppdrag för pensionssystemet är långsiktigt. Kapitalet investeras för att kunna generera en hög avkastning över tid. Fonden kan därför agera utifrån ett längre perspektiv med hållbarhet i fokus genom att vara en ansvarsfull ägare och investerare. AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.

Mönster årsringar brun

Hållbarhet hos AP3

AP3 är en global investerare men har Sverige som bas och därför stort fokus på svenska investeringar. Dessa har under lång tid stått sig väl i en internationell jämförelse samtidigt som det också har varit värdefullt att ta med sig ett svenskt perspektiv ut i världen. Svensk kompetens ligger väl till i en alltmer hållbarhetsinriktad global utveckling.

AP3 har goda förutsättningar att bland annat investera i onoterade bolag där värdeskapandet realiseras över lång tid. Avkastningen blir relativt hög jämfört med många noterade investeringar. Denna typ av investeringar är inte tillgängliga för alla investerare viket bidrar till att generera en likviditetspremie.

Läs mer

ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan
Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser