Hoppa till huvudinnehållet

AP3s uppdrag

Uppdraget formar hållbarhetsarbetet

AP3s hållbarhetsarbete är basen förlångsiktigt värdeskapande och ska vara värdeskapande för nkomstpensionssystemet och bidra till en hållbar utveckling inom ramen för uppdraget.

skog där solen lyser in bakom träden

Uppdraget i korthet

  • Uppdraget formar hållbarhetsarbetet. AP-fonderna (AP1, AP2, AP3 och AP4) har samma uppdrag från riksdagen – dvs att skapa hög avkastning till låg risk för inkomstpensionssystemet som helhet.

  • Buffertfonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ett ansvarsfullt ägande.

  • Förvaltningen ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att göra avkall på målet om hög avkastning.

  • AP-fonderna ska inte ha näringspolitiska mål. AP-fondernas gemensamma värdegrund utgör del av hållbarhetspolicyn.

 

Styrning och implementering av AP3s hållbarhetsarbete

Hållbarhetsarbetet är integrerat i fondens samtliga förvaltningsenheter där avdelningarna för noterade aktier, räntebärande samt alternativa investeringar har ansvar för att efterleva policyn och bidra till analysen av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter. Enheterna är representerade i SCGC och interna portföljförvaltare ingår i AGH.

Styrelsen fastställer AP3s hållbarhetspolicy som en del av fondens verksamhetsplan. VD ansvarar för att policyn efterlevs och implementeras. AP3s Sustainability and Corporate Governance Committee (SCGC) beslutar i viktiga hållbarhetsfrågor. Advisory Group Hållbarhet (AGH) samordnar och säkerställer det beredande analysarbetet.

AP3s ställningstaganden adresserar väsentliga frågor och områden som AP3 ska fokusera på. Ställningstaganden på fondnivå fastställs av styrelsen och ska vara av sådan karaktär att de ska vara vägledande för AP3 på en övergripande nivå samt inriktade på att adressera miljöfrågor, sociala frågor och ägarstyrningsfrågor. De ska även bidra till att uppnå de globala hållbarhetsmålen under Agenda 2030.

Läs mer

Lampor som hänger i taket på AP3

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.
Samarbeten och överenskommelser
ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan