Hoppa till huvudinnehållet

Samarbeten och överenskommelser

Som svensk myndighet vägleds AP3 av de internationella konventioner och riktlinjer som Sveriges riksdag har ratificerat respektive stödjer; FNs Klimatkonvention UNFCCC med Paris-avtalet, Konventionen om biologisk mångfald och Agenda 2030.

Lampor som hänger i taket på AP3

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)

Disclosureförordningen SFDR trädde i kraft i mars 2021 och huvudsyftet är att öka transparensen i hållbarhetsfrågor samt öka jämförbarheten mellan finansmarknadsaktörer avseende integrering av hållbarhetsrisker och beaktande av negativa konsekvenser för en hållbar utveckling i processer. AP-fonderna omfattas inte direkt av Disclosureförordningen men kommer att utveckla sin rapportering med syfte att se över hur fonderna kan rapportera i linje med den nya standard som sätts av förordningen.

Särskilt viktiga överenskommelser

Inom ramen för AP3s arbete är följande överenskommelser inom etik- och miljöområdet särskilt viktiga:

 • OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

 • ILO:s kärnkonventioner (avser tvångsarbete, barnarbete, arbetsvillkor, likabehandling & organisationsfrihet).

 • FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna och Ruggieprinciperna.

 • AP3 ser positivt på att företag ansluter sig till principerna i FN:s Global Compact.

Initiativ och samarbeten stärker påverkanskraften i hållbarhetsarbetet

AP3 samarbetar med andra investerare för att öka möjligheterna att påverka de bolag som fonden investerar i. Samarbetet med andra internationella investerare med en liknande hållbarhetsagenda bidrar till en ökad möjlighet att påverka företag till positiv förändring och ökad transparens i rapporteringen.

Initiativ och samarbeten som AP3 är delaktiga i

 • Climate action 100+

 • IIGCC – Institutional Investor Group on Climate Change

 • PAII – Paris Aligned Investment Initiative

 • ICGN – International Corporate Governance Network

 • PRI – Principles for responsible Investments

 • TPI – Transition Pathway Initiative

 • TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure

 • TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Disclosures

2016 undertecknade AP3 Paris Green Bond Statement tillsammans med ett antal andra investerare på den globala obligationsmarknaden i syfte att främja emissioner av gröna obligationer för att på ett effektivt sätt finansiera den omställning som klimatförändringen kräver.

Initiativ och samarbeten som AP3 är delaktiga i

Logotyp för AP-fondernas etikråd

AP-fondernas etikråd (Etikrådet)

Finance for BIodiversity Pledge Logo

Finance for Biodiversity Pledge

Nature Action 100 logo

Nature Action 100

logo Climate Action 100+

Climate Action 100+

Logo IIGCC

IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change)

PRI logo

PRI (Principles for Responsible Investment)

Paris Alignes investment initative logo

Paris Aligned Investment Initiative

Logo ICGN-Logo Short

ICGN (International Corporate Governance Network)

LOGO ICI initiative climat internationall private equity on climate change

Initiativet Climat International

Logo Task Force on Climate related financial disclosures

TCFD – Task Force on Climate-related Financial Disclosure

transition Pathway Initiative logo TPI

Transition Pathway Initiative

logo ESG Data Convergence Initiative

ESG Data Convergence Initiative

TNFD logo

TNFD – Taskforce on Nature-related Financial Discosures

Hållbart värdeskapande logotyp

Hållbart värdeskapande

Paris 2015 COP21 logo

Paris Pledge for Action

AST logotype

A Sustainable Tomorrow

A Sustainable Tomorrow (AST) är ett samverkansprojekt som ska få hållbarhet att hända. AP3 är en av flera partners där vi vill driva på hållbara affärer som kan driva på omställningen och ge kraft åt andra samhällsaktörer.

A Sustainable Tomorrow arrangerar konferenser, workshops och utbildningar med de främsta nationella och internationella föreläsarna. Allt med utgångspunkt från de 17 Globala målen för hållbar utveckling.

Läs mer

ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan
Mönster årsringar brun

Ansvar

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.
Ansvar