Hoppa till huvudinnehållet

Policy för ansvarsfulla investeringar

Sätter tydliga prioriteringar

AP3s policy för ansvarsfulla investeringar beskriver det övergripande ramverket för AP3s arbete med hållbarhet och ägarstyrning. Policyn innehåller ett antal grundläggande principer för bolagsstyrning och hur fonden förhåller sig till portföljbolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande.

Kontorslandskap med utsikt över Stockholms stadshus och snöiga tak

Fyra övergripande ställningstaganden

Policyn fastslår fyra övergripande ställningstaganden:

  • AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare bidra till att motverka klimatförändringarna samt begränsa dess effekter i överensstämmelse med Parisavtalet. AP3s portfölj ska ge nettonollutsläpp av växthusgaser senast år 2045 i enlighet med svenska statens klimatmål samt klimatscenarier för 1,5°C global uppvärmning.

  • AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare beakta hur fondens investeringar påverkar materiella portfölj- och samhällsrisker kopplade till biologisk mångfald och ekosystem. AP3 har ambitionen att portföljen ska bidra till bevarande och positiv utveckling för biologisk mångfald senast år 2030.

  • AP3 ska som ansvarsfull ägare och investerare verka för att mänskliga rättigheter särskilt kopplade till bolagens verksamheter respekteras, upprätthålls och stärks där det finns behov.

  • AP3 ska genom aktiv ägarstyrning verka för att de bolag fonden investerar i är välskötta och har en god styrning.

AP3s policy för ansvarsfulla investeringar

Policyn utgår från uppdraget för det svenska inkomstpensionssystemet och syftar till att beskriva hur fonden ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Fonden ska fästa särskild vikt vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på avkastningen. Ställningstaganden är styrande för förvaltningsorganisationens hållbarhetsarbete samt en guide för externa intressenter och i båda fallen ge en tydlighet i vad AP3s hållbarhetsarbete syftar till.

AP3s hållbarhetsarbete ska:

  • ta sin utgångspunkt i AP3s grundförutsättningar och AP-fondernas gemensamma värdegrund.

  • vara värdeskapande för inkomstpensionssystemet och bidra till en hållbar samhällsutveckling inom ramen för uppdraget.

  • implementera de FN-stödda principerna för ansvarsfulla investeringar, PRI – Principles for Responsible Investment.

  • ska driva förändring genom ägarengagemang i bolagen, för omställning och styrning mot det övergripande målet om värdeskapande hållbarhetsarbete och bolagsstyrning.

  • ska kommuniceras och redovisas internt och externt på ett tydligt sätt.

Ansvarsfördelning och rapportering

Hållbarhetspolicyn fastställs årligen av fondens styrelse och revideras vid behov. Fondens VD har det övergripande ansvaret för att policyn efterlevs och omsätts i den operativa verksamheten. Styrelsen ska löpande informeras om hur hållbarhetsarbetet bedrivs och utvecklas.

Läs mer

ett bi

Fokusområden och mål

För att säkerställa att hållbarhetsarbetet riktar in sig på de områden som bedöms ha störst påverkan på investeringarna arbetar AP3 utifrån styrelsens ställningstaganden med följande fyra fokusområden: bolagsstyrning, klimat, mänskliga rättigheter och biologisk mångfald.
Fokusområden och mål
Medarbetare på AP3 som som stänger en dörr

Intern miljöpåverkan

Fondens direkta miljöpåverkan är relativt liten och omfattar framförallt tjänsteresor, energiförbrukning i form av uppvärmning och kylning av fondens kontorslokal samt fondens avfall.
Intern miljöpåverkan
Mönster årsringar brun

Ansvar

AP3s hållbarhetsarbete utgår från svenska statens värdegrund där demokrati, alla människors lika värde, den enskilda människans frihet, värdighet och en hållbar utveckling är centrala delar.
Ansvar