Skip to navigation

Organisation and Executive management

The majority of AP3 employees work in asset management and business support, covering areas such as analysis, asset management, risk management and administration related to a global and diversified asset management operation. AP3 is a knowledge-intensive organisation. The combined expertise and experience of the employees is critical to the Fund’s performance.

Responsibility and structure

The executive management committee consists of the CEO; the Chief Investment Officer (CIO); the CFO/CRO, who is Head of Business Support and Control; the Head of HR and the Head of Communications. Executive management is responsible for driving forward AP3’s strategy, as well as for budget and financial performance, the AP3 brand, communications and human resources. More information about the executive management committee.

Organisation

Chief Investment Officer (CIO) ansvarar för att förvalta risken i den övergripande portföljsammansättningen och är även chef för kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltningen vilken ansvarar för den löpande förvaltningen av portföljen och är organiserad i fyra enheter: CIO office, aktier, räntor & valuta samt alternativa investeringar.

Övergripande investeringsbeslut rörande allokering inom de av styrelsen fastställda mandaten fattas i fondens dynamiska allokeringsgrupp. Frågor om övergripande riskhantering behandlas i fondens riskkommitté.

Affärsstöd och kontroll leds av fondens Chief Financial Officer (CFO) tillika Chief Risk Officer (CRO). Affärsstöd och kontroll är organiserad i sex enheter: backoffice, risk- och avkastningsanalys, ekonomi och rapportering, IT och kontorsservice, personal samt juridik och compliance. CFO ansvarar för uppföljning och rapportering avseende risk och avkastning till styrelsen.

HR-funktionen leds av personalchefen, som ansvarar för processer, rutiner, strategier och verktyg inom personalfrågor. HR stöttar cheferna i kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, rehabilitering, policys, lönekartläggning samt försäkringar och pensioner för anställda.

Kommunikation, både intern och extern, leds av chefen för kommunikation som även har ett delansvar för hållbarhetsfrågor i egenskap av ledamot i Etikrådet.

AP3 har också en utvidgad ledningsgrupp bestående av fondens samtliga chefer. Gruppens uppgift är att samordna projekt samt utbyta information och erfarenheter.

Här hittar du en närmare presentation av AP3s ledning.

a meeting in progress