Hoppa till huvudinnehållet

Placeringsregler

AP-fondslagen sätter ramarna

Vår verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag. Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen för Första – Fjärde AP-fonderna. Den nya lagstiftningen innebär att hållbarhetskrav i förvaltningen framhålls och nya placeringsregler ger fonderna större möjligheter att placera i illikvida tillgångar.

votering i riksdagen

Beslut om placeringregler

Den 11 mars 2020 beslutade Riksdagen om nya placeringregler för AP-fonderna. De nya placeringsreglerna innebär en ökad flexibilitet att allokera kapital till onoterade direktinvesteringar genom att en högsta rösträttsandel i ett riskkapitalföretag höjs från 30 till 35 procent, möjlighet för sådant riskkapitalföretag att även investera i illikvida krediter. Dessutom möjlighet att göra direktinvesteringar i onoterade bolag vid sidan av riskkapitalfonder som en AP-fond redan är investerad i. Förändringarna trädde i kraft den 1 maj 2020. Läs beslutet om dessa ytterligare ändringar i placeringregler för AP-fonderna på Sveriges Riksdags webbplats.

Mål för placeringsverksamheten

AP-fondernas uppdrag styrs av 

med allmänna placeringsbestämmelser fastställda av riksdagen.

AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen ska, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås.

AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet om hög avkastning.

Allmänna placeringsbestämmelser

  • Näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn ska inte tas i placeringsbesluten.

  • Minst 20 procent av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk. Denna gräns var tidigare 30 procent.

  • Högst 40 procent av fondens tillgångar får placeras i illikvida tillgångar. Den tidigare begränsningen om högst 5 procent onoterade tillgångar i portföljen har tagits bort.

  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk.

  • Fonden får inneha högst 10 procent av rösterna i ett börsnoterat bolag.

  • Fondens investeringar på svenska reglerade marknader får högst vara 2 procent av det totala marknadsvärdet.

  • Fonden får inte placera fondmedlen i optioner, terminer eller andra likartade finansiella instrument med råvaror som underliggande tillgång.

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt