Gå direkt till navigering

Alternativa investeringar

En allt viktigare del av portföljen

Drygt 34 procent av AP3s globalt diversifierade portfölj utgörs av så kallade alternativa investeringar. AP3s alternativa investeringar omfattar onoterade innehav såsom fastigheter, skog, infrastruktur, riskkapitalfonder samt försäkringsrelaterade värdepapper (ILS).

Alternativa investeringar utgör den byggsten i AP3s investeringsmodell som under de senaste 15 åren har vuxit mest genom allokeringar från både noterade aktier och räntebärande investeringar. Drivkrafterna för den utvecklingen är flera och ett liknande skifte pågår bland långsiktiga investerare världen över.

Per 30/6-2022

Alternativa investeringar 34,1 procent av portföljen
Avkastning +8,4%
Bidrag +2,6%

Exponering, tillgångsslag per 31/12-2021

Riskkapitalfonder 5.9
Fastigheter 16.0
Infrastruktur 3.9
Skog 2.3
Försäkringsrisker 0.7

Alternativa investeringar lämpar sig väl för att skapa värde baserat på AP3s särdrag. Den illikvida aspekten medför att bara långsiktiga investerare, som AP3, till fullo kan utnyttja potentialen i investeringar som fastigheter, infrastruktur och skog. Långsiktiga investerare är också bäst lämpade att utnyttja de attraktiva investeringsmöjligheter som kan uppkomma under stressade marknadsförhållanden då andra investerare inte kan vara lika konkurrenskraftiga som en investerare som AP3.

Maria Björklund, chef Alternativa Investeringar på AP3

Visste du att….

Alternativa investeringar på AP3 är inte bara onoterade. Idag finns det i huvudsak två undantag till regeln att alternativa investeringar är onoterade; det noterade fastighetsbolaget Sagax och tillgångsslag försäkringsrisker.

Alternativa investeringar växer med nytt regelverk

Ett nytt regelverk trädde i kraft 2019 som betonar AP-fondernas centrala roll som ansvarstagande investerare.

AP-fondslagen är tydlig med att uppdraget är att göra största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att långsiktigt generera en hög finansiell avkastning. En viktig strukturell förändring i regelverket är hur buffertkapitalet kan investeras. Huvudregeln sedan starten år 2001 har varit att kapitalet ska investeras i noterade tillgångar och ha en hög andel likvida obligationsinnehav. Minst 30 procent av kapitalet har därför varit avsett för likvida obligationer med låg kreditrisk.

Regelverket har ändrats så att 20 procent av kapitalet skall investeras i likvida obligationer med låg kreditrisk samtidigt som 40 procent av tillgångarna kan investeras i illikvida tillgångar. De investeringar som AP-fonderna har inom fastigheter, infrastruktur, skog och onoterade bolag via riskkapitalbolag ingår i illikvida tillgångar.

Under våren 2020 tillkom ytterligare förändringar till regelverket. AP-fonderna får äga onoterade aktier via riskkapitalbolag eller genom saminvestering med riskkapitalbolag. AP-fonderna får även äga onoterade fastighetsbolag. En fonds röstandel i riskkapitalbolag får uppgå till högst 35%.

Med det nya regelverket möjliggörs investeringar i onoterade krediter, via externa förvaltare genom sidoinvesteringar med riskkapitalfonder som fonden är investerad i. AP-fonderna får även fortsatt inte investera i råvaror eller derivat med råvaror som underliggande tillgång.