Gå direkt till navigering

Alternativa investeringar

En allt viktigare del av portföljen

Drygt 34 procent av AP3s globalt diversifierade portfölj utgörs av alternativa investeringar. AP3s alternativa investeringar är onoterade innehav i fastigheter, skog, infrastruktur, riskkapitalfonder samt försäkringsrelaterade värdepapper (ILS).

De senaste 15 åren utgör alternativa investeringar utgör den byggsten i AP3s investeringsmodell som vuxit mest genom allokeringar från noterade aktier och räntebärande investeringar. Drivkrafterna för den utvecklingen är flera och ett liknande skifte pågår bland långsiktiga investerare världen över.

Per 31/12-2022

Alternativa investeringar 34,9 procent av portföljen
Avkastning +8,9%
Bidrag +2,7%

Exponering, tillgångsslag per 31/12-2022

Riskkapitalfonder 7.4
Fastigheter 18.6
Infrastruktur 5.4
Skog 3.1
Försäkringsrisker 0.5

—”Alternativa investeringar lämpar sig väl för att skapa värde baserat på AP3s särdrag. Den illikvida aspekten medför att långsiktiga investerare till fullo kan utnyttja potentialen i investeringar som fastigheter, infrastruktur och skog. Långsiktiga investerare har tillexempel möjlighet att utnyttja attraktiva investeringsmöjligheter som kan uppkomma under stressade marknadsförhållanden, tillfällen när andra investerare inte kan vara lika konkurrenskraftiga som AP3.”

Maria Björklund, chef Alternativa Investeringar på AP3

Visste du att….

Alternativa investeringar för AP3 är inte bara onoterade. Idag finns det främst två undantag till regeln att alternativa investeringar är onoterade; det noterade fastighetsbolaget Sagax och inom tillgångsslaget försäkringsrisker.

Alternativa investeringar växer med nytt regelverk

Uppdraget för AP-fonderna är att göra största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att långsiktigt generera en hög finansiell avkastning. När AP-fondslagen reviderades gjordes förändring i regelverket för hur buffertkapitalet kan investeras, vilket innebar utökade möjligheter att investera i onoterade tillgångar. Huvudregeln sedan starten år 2001 har varit att kapitalet ska investeras i framför allt noterade tillgångar och andel likvida obligationsinnehav skall vara hög, minst 30 procent av kapitalet i obligationer med låg kreditrisk. I och med AP-fondslagen revidering skall 20 procent av kapitalet investeras i likvida obligationer med låg kreditrisk samtidigt som 40 procent av tillgångarna kan investeras i illikvida tillgångar. AP-fonderna får äga onoterade aktier via riskkapitalbolag eller genom saminvestering med riskkapitalbolag, där röstandelen i riskkapitalbolag får uppgå till högst 35%. Onoterade fastighetsbolag får AP-fonderna äga till större andel. Investeringar i onoterade krediter möjliggörs genom förändring i AP-fondslagen, via externa förvaltare eller sidoinvesteringar med riskkapitalfonder som fonden är investerad i. 

De investeringar som AP 3 har inom fastigheter, infrastruktur, skog och onoterade bolag via riskkapitalfonder eller bolag ingår i illikvida tillgångar. 

Med det nya regelverket möjliggörs investeringar i onoterade krediter, via externa förvaltare genom sidoinvesteringar med riskkapitalfonder som fonden är investerad i. AP-fonderna får även fortsatt inte investera i råvaror eller derivat med råvaror som underliggande tillgång.