Gå direkt till sidans innehåll Gå direkt till navigering

Den 1 januari 2019 ändrades lagstiftningen för Första – Fjärde AP-fonderna. Den nya lagstiftningen innebär att hållbarhetskrav i förvaltningen framhålls och nya placeringsregler ger fonderna större möjligheter att placera i illikvida tillgångar.

 

Mål för placeringsverksamheten

AP-fondernas uppdrag styrs av Lag (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) med allmänna placeringsbestämmelser fastställda av riksdagen.

AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på sådant sätt att de blir till största möjliga nytta för försäkringen för inkomstgrundad ålderspension. Den totala risknivån i fondernas placeringar ska vara låg. Fondmedlen ska, vid vald risknivå, placeras så att långsiktigt hög avkastning uppnås.

AP-fonderna ska förvalta fondmedlen på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Vid förvaltningen ska särskild vikt fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på målet om hög avkastning.

AP-fonderna ska samverka för att uppnå målet om föredömlig förvaltning och har gemensamt kommit överens om hur man ska tolka föredömlig förvaltning och beslutat en gemensam värdegrund för förvaltningen av fondmedlen. Fonderna har även beslutat gemensamma riktlinjer för redovisning av hur målet om föredömlig förvaltning har uppnåtts, och gemensamma riktlinjer för vilka tillgångar som fondmedel inte bör placeras i.

 

Allmänna placeringsbestämmelser

  • Näringspolitiska eller ekonomiskpolitiska hänsyn ska inte tas i placeringsbesluten.
  • Minst 20 procent av fondens tillgångar ska placeras i räntebärande värdepapper med låg kredit- och likviditetsrisk. Denna gräns var tidigare 30 procent.
  • Högst 40 procent av fondens tillgångar får placeras i illikvida tillgångar. Den tidigare begränsningen om högst 5 procent onoterade tillgångar i portföljen har tagits bort.
  • Högst 40 procent av tillgångarna får exponeras mot valutarisk.
  • Fonden får inneha högst 10 procent av rösterna i ett börsnoterat bolag.
  • Fondens investeringar på svenska reglerade marknader får högst vara 2 procent av det totala marknadsvärdet.
  • Fonden får inte placera fondmedlen i optioner, terminer eller andra likartade finansiella instrument med råvaror som underliggande tillgång.

 

Ytterligare förändringar väntas

Ett ytterligare förslag från finansdepartementet till förändrade placeringsregler väntas införas under 2019 eller 2020.

1 januari, 2019