Hoppa till huvudinnehållet

Frågor och svar

Hur mycket kapital förvaltar AP3? Hur mycket avkastning har AP3 genererat sedan start? Hur arbetar AP3 med ägarstyrning? Svaret på det och ännu mer hittar du här. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har fler frågor på info@ap3.se.

en grön låda med knopp

Vilket uppdrag har AP3?

Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonderna (AP1, AP2, AP3, AP4) är en del av det allmänna pensions­systemet. Fonderna har alla samma uppdrag, det vill säga att förvalta buffertkapitalet, på uppdrag av riksdagen, till största möjliga nytta för pensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. AP-fonderna har två roller i pensionssystemet. Dels fyller de en buffertfunktion för att täcka framtida utbetalningar av pensioner, dels bidrar fonder­nas avkastning till pensionssystemets långsiktiga finansiering. Det som skiljer AP-fonderna är förvaltningsstrategierna. Olikheterna ska borga för en sund riskspridning.  

Hur stor andel av pensionssystemet står AP3s kapital för?

Buffertkapitalet (dvs AP1, AP2, AP3 och AP4) utgör 18 procent av pensionssystemets tillgångar.  Resten av pensionssystemets tillgångar förvaltas inte av AP-fonderna och är inte exponerade mot de finansiella marknaderna. Det är bland annat kopplat till hur sysselsättningen ser ut och hur många pensionärer vi har. 

Hur styrs AP3?

AP3 har en egen styrelse som tillsätts av regeringen. Styrelsen har fullt ansvar för verksamheten. Detta ansvar omfattar bland annat att besluta om placeringspolicy, ägarpolicy och riskhanteringsplan. Styrelsen har valt att delegera ansvaret för den löpande verksamheten till en VD på motsvarande sätt som i ett aktiebolag. Styrelsens arbete redovisas årligen i en fondstyrningsrapport som återfinns i AP3s årsredovisning.

Fonden har en mer självständig ställning än en vanlig myndighet. Verksamheten regleras endast i lag och regeringen kan därför inte komma med direktiv som reglerar verksamheten. Varje år utvärderas AP3 av regeringen och en granskning som genomförs av tjänstemän på finansdepartementet. Utvärderingen presenteras i en skrivelse till riksdagen.

Vilka sitter i AP3s styrelse?

Styrelsen består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses på förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte har föreslagits av arbetsmarknadens parter. Läs mer om AP3s styrelse.

Hur mycket kapital förvaltar AP3? Hur mycket avkastning har AP3 genererat sedan start?

Läs de senaste sifforrna i våra rapporter.

Vilka tillgångar investerar AP3 i?

AP3 har en väldiversifierad global portfölj som bl a inkluderar noterade aktier, onoterade aktier, skogstillgångar, fastigheter, räntebärande tillgångar och olika opportunistiska investeringar som t ex jordbruksmark och försäkringsrelaterade investeringar.

Vilka enskilda aktier och andra tillgångar äger AP3?

AP3 publicerar varje år alla enskilda värdepappersinnehav (t ex enskilda aktieinnehav) per 30/6 och 31/12 i samband med publicering av halvårsrapporten respektive årsredovisningen. De aktuella värdepappersinnehaven finns listade under AP3s värdepapper.

Vad har AP3 för mål?

AP3s uppdrag i pensionssystemet ställer krav på vilken avkastning som fonden ska uppnå på det kapital som förvaltas. För att fonden ska kunna täcka framtida utbetalningar av pensioner och bidra till pensionssystemets långsiktiga finansiering krävs en real avkastning (dvs inflationsjusterad avkastning) på minst 3,5 procent per år. Detta avkastningsmål har AP3 beräknat genom att analysera förväntad framtida utveckling för pensionssystemets tillgångar och skulder. Med en real avkastning om minst 3,5 procent är det sannolikt att pensionssystemet kommer att vara starkt och att balanseringar av pensionssystemet undviks längre fram i tiden.

Hur arbetar AP3 med ägarstyrning?

Fonden använder sig av följande huvudsakliga medel för att utöva ägaransvar:

  • Deltar i valberedningar

  • Har dialog med styrelser och bolagsledningar

  • Utövar fondens rösträtt på bolagsstämmor

  • Gör inlägg på bolagsstämmor

  • Deltar aktivt för att utveckla självregleringssystemet genom deltagande i fora som t ex Institutionella Ägares Förening samt Kollegiet för svensk bolagsstyrning

  • Har kontakter och samverkan med andra ägare, såväl svenska som utländska

  • Arbetar aktivt med miljö- och etikhänsyn

Hur röstar AP3 på bolagsstämmor?

AP3 publicerar under tredje kvartalet varje år en ägarstyrningsrapport som redogör för hur fonden har agerat i olika ägarfrågor, inklusive hur fonden har röstat. Här kan du läsa AP3s Ägarstyrningsrapport.

Hur tar AP3 etik- och miljöhänsyn?

AP3s uppfattning är att det finns en koppling mellan ansvar och högt värde, dvs bolags ansvarsfulla agerande och deras förmåga att leverera långsiktigt aktieägarvärde. Fondens värdegrund bygger på de in­ternationella konventioner som svenska staten har undertecknat samt genom att stödja initiativ såsom FNs Global Compact och OECDs riktlinjer för multinationella företag.

AP3 tillämpar miljö- och etikhänsyn dels vid genomlysning av bolag för att identifiera eventuella konventionsbrott, dels via proaktiva dialoger. Dialoger med utländska bolag sker främst genom AP1-AP4s gemensamma Etikråd.

De proaktiva dialoger som AP3 för med svenska bolag handlar bl a om att säkerställa att ledningarna för de företag som fonden investerar i identifierar och hanterar sociala och miljömässiga risker på ett sätt som skapar värde för aktieägarna.

Läs mer

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Styrelse

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. vå av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.
Styrelse
bild på personer som har möte

Upphandling - Pågående/Avslutade

AP3s pågående och avslutade upphandlingar.
Upphandling - Pågående/Avslutade
Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning