Hoppa till huvudinnehållet

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 eftersträvar en ansvarsfull förvaltning med hög kostnadseffektivitet och stabila kostnader över åren. AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.

Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Låga kostnader och effektiv resursanvändning

AP3s strävar efter en resurseffektiv förvaltning där kostnader är låga i relation till genomsnittligt fondkapital. Naturligt sker en viss kostnadsökning över åren som följd av att det kapital fonden förvaltar växer och som en följd av inflation. Därför är det viktigt att också mäta kostnaderna i relation till det förvaltade kapitalets storlek, så kallad förvaltningskostnadsandel, vilket underlättar jämförelse med andra fonder. Samtidigt är det viktigt att betrakta kostnaderna i ljuset av den avkastning de genererar.

0,07%
kostnader, % av fondkapitalet. Per 31/12- 2023.
39%
% lägre kostnader än jämförelsegruppens genomsnitt

AP3 har lägre kostnader än jämförbara internationella fonder

För att säkerställa att AP3 har en kostnadseffektiv förvaltning även ur ett internationellt perspektiv deltar AP3 sedan 2005 i en årlig analys av internationella fonder som utförs av det kanadensiska företaget CEM Benchmarking.

Förvaltnings- och provisionskostnader

Genom att årligen budgetera fondens förvaltningskostnader ges översikt och kontroll.

Förvaltningskostnaderna består av rörelsens kostnader, som är fondens interna kostnader, och provisionskostnader, som är fondens kostnader för extern förvaltning och hantering av värdepapper och säkerheter. Analyser av avvikelser mellan utfall och budget ger också värdefull information som används i styrningen av fonden.

Förändringar mellan åren ger också information som används av både ledning och styrelse om vilka kostnader fondens verksamhet genererar.

Fondkapital och förvaltningskostnader

Kostnadernas fördelning

Rörelsens kostnader

Rörelsens kostnader uppgick till 285 (252) miljoner kronor och utgörs av fondens interna kostnader för att bedriva verksamheten. I relation till fondkapitalet motsvarar det 0,06 (0,05) procent. Rörelsens kostnader utgörs av  kostnader för fondens interna förvaltning, administration och ledning och delas upp i personalkostnader och övriga administrationskostnader.

Övriga kostnader, avgifter och arvoden

Transaktionskostnader är kostnader som uppkommer vid köp och försäljning av värdepapper och utgörs av skillnaden mellan köp och säljkurs. Denna typ av kostnader bokförs som en del av tillgångens anskaffningsvärde eller räknas av från försäljningsintäkten. Vid handel med aktier tas dessutom en särskild avgift ut, så kallat courtage. För 2023 uppgick courtaget till 84 (79) miljoner kronor. Transaktionskostnader påverkar respektive tillgångsslags nettoresultat.

Läs mer

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Styrelse

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. vå av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.
Styrelse
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag
Staffan VD på AP3 i kostym i ett kontorslandskap

Ledning

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation.
Ledning