Hoppa till huvudinnehållet

Styrning av AP3

AP3 är en statlig myndighet som på flera sätt skiljer sig från andra statliga myndigheter bland annat genom att styras av en särskild lag och genom att inneha en självständig ställning i förhållande till regeringen.

Svenska flaggan i flaggstång mot blå himmel{:}{:en}Flagpole with Swedish flag against a blue sky{:}

AP3s verksamhet är så gott som uteslutande reglerad i lag och regeringen har avsagt sig föreskriftsrätten över AP-fonderna. AP-fonderna skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens avkastningsmål i fokus. AP3s avkastningsmål och åtagande gentemot pensionssystemet anges tydligt i AP-fondslagen (Lagen om allmänna pensionsfonder 2000:192).

Styrelsen

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. Två av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen. Ordförande och vice ordförande utses bland de ledamöter som inte har föreslagits av arbetsmarknadens parter.

Styrelsen har ett fullt och odelat ansvar för verksamheten och svarar, inom de ramar som riksdagen har ställt upp, för AP3s organisation och för förvaltningen av fondens medel. I den mån styrelsens arbete inte regleras i AP-fondslagen regleras det i den arbetsordning som styrelsen årligen fastställer.

Viktiga externa och interna regelverk som påverkar styrningen av AP3

  • Lagen om allmänna pensionsfonder – AP-fondslagen

  • AP3s placeringsregler

  • AP3s ramverk för fondstyrning

  • Policy för styrning och utvärdering av AP-fonderna inklusive regeringens riktlinjer för ersättning

  • AP-fondernas redovisnings- och värderingsprinciper

  • Svensk kod för bolagsstyrning

Styrning av AP3 illustration

Läs mer

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Styrelse

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. vå av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.
Styrelse
Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag