Gå direkt till navigering

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet. Kapitalet investeras för att kunna generera en hög avkastning över tid. I uppdraget ingår att främja en hållbar samhällsutveckling genom att vara en ansvarsfull ägare och investerare.

AP3 förvaltar en del av buffertkapitalet

Som förvaltare av svenska folkets pensionskapital arbetar AP3 målmedvetet med portföljen för att säkra pensionsutbetalningarna. Fonden har sedan starten 2001 uppfyllt avkastningsmålet om 3,5% per år.

Det övergripande uppdraget innebär att förvalta fondkapitalet till största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att skapa en hög avkastning till en låg risknivå. På så vis kan AP3 leva upp till dess två viktiga roller i pensionssystemet; dels att utgöra en buffert när in- och utflöden i systemet är i obalans och dels att bidra till stabilitet i systemet.

AP3 skapar goda förutsättningar för en framgångsrik förvaltning genom att alltid ha pensionären och fondens mål i fokus. Vårt åtagande gentemot pensionssystemet är satt utifrån det uppdrag som anges i AP-fondslagen.

Målet uppfyllt sedan starten 2001

Pensionsbehållning och pensioner räknas över tiden upp med inkomstindex för att visa följsamhet med löneutvecklingen i samhället i stort. Inkomstindex är ett mått på den genomsnittliga inkomsten i Sverige och beräknas utifrån genomsnittet av samtliga pensionsgrundande inkomster för personer i åldrarna 16–64 år.

En förvaltning som gör skillnad

För AP3 är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid val av investeringar och i förvaltning av bolagen i vår portfölj. Vi har ett omfattande hållbarhetsansvar som är väl integrerat i vår investeringsverksamhet. Vårt hållbarhetsansvar innebär såväl aktiv ägarstyrning som ett ansvarsfullt förhållningssätt till både miljöfrågor och sociala frågor.

AP3 förvaltar en globalt diversifierad portfölj bestående av noterade aktier, räntebärande tillgångar och alternativa investeringar såsom onoterade aktier, fastigheter, skog och infrastruktur.

Kort om AP3

AP3 är en av fem buffertfonder som ingår i det allmänna pensionssystemet.

  • Fondens mål är att långsiktigt bidra till ett starkare pensionssystem och att skapa stabilitet. Genom välplacerade och ansvarsfulla investeringar har vi på AP3 uppnått detta mål ända sedan starten.
  • AP3s uppdrag är att bidra till att trygga den svenska allmänna pensionen för nuvarande och framtida pensionärer
  • Verkställande direktör är Staffan Hansén och Styrelseordförande är Christina Lindenius.
Resultat 2022 −5,8 procent