Hoppa till huvudinnehållet

Ägarpolicy

Tredje AP-fonden är en engagerad och ansvarsfull ägare som bedriver kapitalförvaltning med grundsynen att investeringar i välskötta bolag över tid ger högre avkastning och en lägre risk.

Bild på gröna blad med grå bakgrund

Bakgrund

Tredje AP-fondens ägarpolicy utgår från lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder). Där anges bland annat att fondens uppdrag är att skapa en hög avkastning till låg risk. Tredje AP-fonden ska utöva ägarrollen i syfte att bättre tillvarata möjligheterna till högre avkastning på förvaltade medel till förmån för de försäkrade i pensionssystemet. Näringspolitiska eller andra ekonomisk-politiska hänsyn får inte tas. Enligt lagens placeringsregler får fondens totala innehav av svenska aktier inte överstiga två procent av det totala marknadsvärdet för svenska bolag på svenska marknadsplatser. Ägarandelen i ett enskilt bolag får uppgå till maximalt tio procent av rösterna i bolaget.


Bolagsstyrningskoder

Bolagsstyrningskoder finns i många länder och de är viktiga ur förtroendesynpunkt för både aktiemarknaden och för bolagen, men de utgör också ett hjälpmedel i fondens ägarstyrningsarbete. Den svenska bolagsstyrningskoden tillvaratar på ett bra sätt den svenska bolagsstyrningsmodellens särart; bolagsstämmans starka ställning, styrelser utan representanter för bolagsledningen än undantagsvis den verkställande direktören samt tydliga huvudägare och valberedningar som inkluderar representanter för de största ägarna. Även om det finns många fördelar med koder som belyser vad som är god praxis på lokala marknader, måste ägarstyrningsarbetet utgå från vad som är bäst för det enskilda bolaget.

Organisation och ansvarsfördelning

Ägarpolicyn fastställs av fondens styrelse och revideras vid behov. Fondens verkställande direktör har det övergripande ansvaret för att policyn verkställs, men har möjlighet att delegera handläggandet av ägarfrågor inom fonden. Ägarfrågor av särskild betydelse behandlas i samråd med fondens styrelse. Det löpande arbetet inom ägarstyrningsområdet hanteras av fondens Hållbarhetsgrupp.

I vissa situationer kan ägarrollen komma i konflikt med rollen som kapitalförvaltare. Det gäller exempelvis då fondens medarbetare riskerar att få tillgång till insiderinformation, vilket kan innebära begränsningar i fondens möjlighet att köpa eller sälja en viss aktie. Fonden har strikta rutiner för att hantera sådana situationer.


Principer för ägarstyrning

Tredje AP-fonden förutsätter att de bolag som fonden investerar i följer nationell lagstiftning i de länder där verksamhet bedrivs. Det är bolagsstyrelsens ansvar att se till att det finns adekvata processer och kontroller för att försäkra sig att så sker.

Ägarpolicyn innehåller ett antal grundläggande principer för bolagsstyrning och hur fonden förhåller sig till bolagens sociala och miljömässiga ansvarstagande. Principerna är övergripande och gäller för samtliga bolag där fonden har ett ägande, oavsett om det rör sig om svenska eller utländska innehav.

Läs mer

Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

AP3s värdepapper

AP3s värdepapper För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.
AP3s värdepapper