Hoppa till huvudinnehållet

Ägarstyrning

Ägandet är avgörande för valet av strategi. AP3 har valt olika strategier för påverkansarbete beroende på hur fondens ägande ser ut. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedömer att man gör störst nytta och har störst möjlighet att påverka.

Årsringar grön

En ansvarsfull aktiv ägare

Utgångspunkten i AP3s ägarstyrningsarbete är att fonden är en ansvarsfull aktiv ägare som ställer krav på förändring där så krävs för att uppnå en sund bolagsstyrning. Att vara en engagerad och ansvarsfull ägare innebär att utöva vår röst på  bolagsstämmor, föra dialoger med bolagen och att med andra ägare och övriga intressenter delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar god bolagsstyrning och en hållbar utveckling.

Grafik över ägarstyrningen
  • I helägda bolag eller bolag där fonden är stora ägare, främst fondens onoterade fastighetsbolag kan fonden direkt påverka bolagens strategier genom representation i respektive bolagsstyrelse.

  • I den noterade aktieportföljen varierar ägarandelarna. AP3 har en globalt diversifierad aktieportfölj varav flertalet är utländska bolag. Ägandet i utländska noterade bolag är normalt sett litet och fonden har av naturliga skäl begränsade möjligheter att på egen hand påverka via aktiv ägarstyrning. I dessa bolag sker påverkansarbetet ofta i samarbete med andra ägare, huvudsakligen via AP-fondernas gemensamma Etikråd.

  • Även den svenska aktieportföljen är diversifierad men till följd av att svenska aktier har en större vikt i fondens totalportfölj, är ägarandelarna större i svenska bolag än i de utländska.

  • I svenska börsbolag sker aktivt engagemang främst via dialoger eller genom deltagande i valberedningar. Givet att ägarandelarna är högre i svenska bolag är också möjligheterna att påverka större. Dessutom har AP3 en stark ställning på den svenska kapitalmarknaden och fondens synpunkter får därmed också större genomslag i svenska bolag.

Mer läsning:

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt