Hoppa till huvudinnehållet

Noterade aktier

Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande

Nära hälften av AP3s tillgångar investeras i aktiemarknader världen över. Aktieinvesteringar är sedan länge en central del i AP3s förvaltningsmodell och fonden har erfarna medarbetare inom området. Gruppens strategi att förvalta kapitalet aktivt ger goda möjligheter till effektiv ägarstyrning för långsiktigt värdeskapande.

Medarbetare på AP3 som jobbar vid dator

Investering med marknadsrisk

Globala aktiemarknader är en viktig källa till AP3s avkastning men bidrar periodvis också till värdeförluster i portföljen. Risken förklarar delvis den högre avkastning som aktieinvesteringarna ger över tid. Att investera i olika geografier, sektorer och bolag ger också goda möjligheter att sprida risken samt att ta del av ekonomisk tillväxt och nya innovationer. 

44,4%
Exponering, noterade aktier totalt, %. Avkastning 21,0%, bidrag 8,2%. Per 31 december 2023.

Aktiv förvaltning för långsiktigt värdeskapande

Som långsiktig investerare följer och analyserar AP3 samhällsförändringar och ekonomiska trender som påverkar företagens möjligheter till värdeskapande. En aktiv förvaltning syftar till att justera exponeringen mot olika delar av marknaden och att köpa eller sälja enskilda bolag för att generera en högre avkastning i portföljen över tid. Det medför ett stort ansvar men också möjligheter att påverka utvecklingen i enskilda bolag och samhället i stort,

Ägarstyrning i fokus

AP3s erfarenhet är att välskötta bolag ger en högre riskjusterad avkastning över tid. En framgångsrik integration av hållbarhet i ett företags affärsverksamhet medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Aktiemarknaden åsätter också bolaget en högre värdering som en följd av dess högre stabilitet och kvalitet. Tillsammans med ägarstyrnings- och hållbarhetsansvariga för AP3s aktieförvaltare en aktiv dialog med bolagen för att åstadkomma förändring i rätt riktning.

Svenska aktier – effektiv ägarstyrning och goda investeringsmöjligheter

Svenska aktier utgör en betydande del av AP3s aktieportfölj och svenska bolag är generellt sett mycket konkurrenskraftiga inom flertalet branscher. AP3 har valt att ha en så kallad ”home bias” i den noterade aktieportföljen, vilket innebär att en betydligt större andel av kapitalet är allokerat till svenska aktier än vad den svenska aktiemarknaden utgör i världen. Detta val motiveras av att fondens förvaltare känner de svenska förhållandena väl, men också av möjligheten att bedriva en effektiv ägarstyrning i svenska bolag samt de generellt sett goda investeringsmöjligheterna som finns på den svenska marknaden. 

12%
Aktier Sverige, exponering %. Avkastning 16,1%, bidrag 1,9%. Per 31 december 2023.

Globala aktier – skräddarsydd global aktieförvaltning med hållbarhetsfokus

En internt förvaltad portfölj med bred marknadsexponering utgör en kostnadseffektiv strategi för att ta del av global ekonomisk tillväxt och innovationer i företag världen över. AP3s globala förvaltningsmandat kompletterar också de regionala portföljerna genom ett utökat utbyte av information och analys inom förvaltningsgruppen. Antalet portföljförvaltare på AP3 med fokus på internationella aktier har ökat med positivt bidrag till fondens avkastning som resultat. Marknadens ökade fokus på hållbarhet förstärker inte bara nyttan av AP3s hållbarhetsarbete för aktieportföljens riskprofil utan belyser även ökade krav på företag för samhällsutvecklingen i stort. För globala företag kan AP3s inflytande över färdriktningen – tillsammans med andra större ägare – stundtals vara omfattande.

32,4%
Aktier Världen, exponering, %. Avkastning 23,0%, bidrag 6,4%. Per 31 december 2023.

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt