Gå direkt till navigering

Noterade aktier

Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande 

Nära hälften av AP3s tillgångar investeras i aktiemarknader världen över. Aktieinvesteringar är sedan länge en central del i AP3s förvaltningsmodell och fonden har ett antal erfarna medarbetare inom området. Gruppens strategi att förvalta kapitalet aktivt ger goda möjligheter till effektiv ägarstyrning för långsiktigt värdeskapande

Investering med marknadsrisk

Globala aktiemarknader är en viktig källa till AP3s avkastning men bidrar periodvis också till värdeförluster i portföljen. Risken förklarar delvis den högre avkastning som aktieinvesteringarna ger över tid. Att investera i olika geografier, sektorer och bolag ger också goda möjligheter att sprida risken samt att ta del av ekonomisk tillväxt och nya innovationer. 

 

 

Per 31/12-2022

Noterade aktier - totalt 40,6 procent av portföljen
Avkastning -18.0%
Bidrag -8,4%

Aktiv förvaltning för långsiktigt värdeskapande

Som långsiktig investerare följer och analyserar AP3 samhällsförändringar och ekonomiska trender som påverkar företagens möjligheter till värdeskapande. En aktiv förvaltning syftar till att justera exponeringen mot olika delar av marknaden och att köpa eller sälja enskilda bolag för att generera en högre avkastning i portföljen över tid. Det medför ett stort ansvar men också möjligheter att påverka utvecklingen i enskilda bolag och samhället i stort, något som AP3 som ansvarsfull investerare och aktieägare gör genom sitt hållbarhetsarbete. Aktiegruppen har en tydlig strategisk inriktning mot en hög grad av internt förvaltat kapital som kompletteras med externa mandat med fokus på framväxande marknader och mindre bolag utanför Sverige. 

Noterade aktier - geografisk fördelning per 31/12 - 2022

Stillahavsregionen 8.55
Nordamerika 45.71
Europa 16.9
Sverige 28.77

Intern/extern förvaltning per region per 31/12-202

Intern förvaltningExtern förvaltning
Sverige 100
Europa 96
Nordamerika 76
Stillahavsregionen 8

Ägarstyrning i fokus

AP3s erfarenhet är att välskötta bolag ger en högre riskjusterad avkastning över tid. En framgångsrik integration av hållbarhet i ett företags affärsverksamhet medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Aktiemarknaden åsätter också bolaget en högre värdering som en följd av dess högre stabilitet och kvalitet. Tillsammans med ägarstyrnings- och hållbarhetsansvariga för AP3s aktieförvaltare en aktiv dialog med bolagen för att åstadkomma förändring i rätt riktning.

Svenska aktier – effektiv ägarstyrning och goda investeringsmöjligheter

Svenska aktier utgör en betydande del av AP3s aktieportfölj och svenska bolag är generellt sett mycket konkurrenskraftiga inom flertalet branscher. AP3 har valt att ha en så kallad home bias” i den noterade aktieportföljen, vilket innebär att en betydligt större andel av kapitalet är allokerat till svenska aktier än vad den svenska aktiemarknaden utgör i världen. Detta val motiveras av att fondens förvaltare känner de svenska förhållandena väl, men också av möjligheten att bedriva en effektiv ägarstyrning i svenska bolag samt de generellt sett goda investeringsmöjligheterna som finns  den svenska marknaden. 

Per 31/12-2022

Aktier Sverige 11,8 procent av portföljen
Avkastning -18,2%
Bidrag -2,3%

Globala aktier – skräddarsydd global aktieförvaltning med hållbarhetsfokus

En internt förvaltad portfölj med bred marknadsexponering utgör en kostnadseffektiv strategi för att ta del av global ekonomisk tillväxt och innovationer i företag världen över. AP3s globala förvaltningsmandat kompletterar också de regionala portföljerna genom ett utökat utbyte av information och analys inom förvaltningsgruppen. Antalet portföljförvaltare på AP3 med fokus på internationella aktier har ökat med positivt bidrag till fondens avkastning som resultat. Marknadens ökade fokus på hållbarhet förstärker inte bara nyttan av AP3s hållbarhetsarbete för aktieportföljens riskprofil utan belyser även ökade krav på företag för samhällsutvecklingen i stort. För globala företag kan AP3s inflytande över färdriktningen – tillsammans med andra större ägare – stundtals vara omfattande.

Per 31/12-2022

Aktier Världen 28,8 procent av portföljen
Avkastning -17,9%
Bidrag -6,1%