Gå direkt till navigering

Noterade aktier

Aktiv förvaltning och ansvarsfullt ägande 

Nära hälften av AP3s tillgångar investeras i aktiemarknader världen över. Sedan länge utgör aktieinvesteringar en central del i AP3s förvaltningsmodell och fonden har flera erfarna medarbetare inom området. Gruppens strategi att förvalta kapitalet aktivt ger goda möjligheter till effektiv ägarstyrning för långsiktigt värdeskapande. 

Investering med marknadsrisk

Globala aktiemarknader är en viktig källa till AP3s avkastning men bidrar periodvis också till värdeförluster i portföljen. Risken förklarar delvis den högre avkastning som aktieinvesteringarna ger över tid. Att investera i olika geografier, sektorer och bolag ger också goda möjligheter att ta del av ekonomisk tillväxt och nya innovationer. 

 

 

Per 30/6-2022

Noterade aktier - totalt 42,1 procent av portföljen
Avkastning -20,8%
Bidrag -9,8%

Ökad grad av aktiv förvaltning

Som långsiktig investerare följer och analyserar AP3 samhällsförändringar och ekonomiska trender som påverkar företagens möjligheter till värdeskapande. En aktiv förvaltning syftar till att justera exponeringen mot olika delar av marknaden och att köpa eller sälja enskilda bolag för att generera en högre avkastning i portföljen över tid. Det medför också ett stort ansvar och möjligheter att påverka utvecklingen i enskilda bolag och samhället i stort, något som AP3 som ansvarsfull investerare och aktieägare utnyttjar genom sitt hållbarhetsarbete. Aktiegruppen har en tydlig strategisk inriktning mot en ökad grad av internt förvaltat kapital genom utökade riskmandat som kompletteras med externa mandat med fokus på framväxande marknader och mindre bolag utanför Sverige. 

Noterade aktier - geografisk fördelning per 31/12- 2021

Tillväxtmarknader 12
Stillahavsregionen 8
Nordamerika 38
Europa 15
Sverige 26

Intern/extern förvaltning per region per 31/12-2021

Intern förvaltningExtern förvaltning
Sverige 100
Europa 80
Nordarmerika 45
Stillahavsregionen 5
Tillväxtmarknader 5

Ägarstyrning i fokus

AP3s erfarenhet är att välskötta bolag ger en högre riskjusterad avkastning över tid. En framgångsrik integration av hållbarhet i ett företags affärsverksamhet medför ökad konkurrenskraft och lönsamhet. Aktiemarknaden åsätter också bolaget en högre värdering som en följd av dess högre stabilitet och kvalitet

Svenska aktier – effektiv ägarstyrning och goda investeringsmöjligheter

Sverige utgör en betydande del av AP3s aktieportfölj och Stockholmsbörsen var återigen en av de starkaste börserna under 2021. Svenska bolag är generellt sett mycket konkurrenskraftiga inom ett stort antal branscher. AP3 har valt att ha en så kallad home bias” i den noterade aktieportföljen, dvs en betydligt större andel av kapitalet allokerat till svenska aktier än den svenska marknadens andel i världen. Det motiveras av att fondens förvaltare känner de svenska förhållandena väl, men också av möjligheten att bedriva en effektiv ägarstyrning i svenska bolag samt de generellt sett goda investeringsmöjligheterna som finns den svenska marknaden. 

Per 30/6-2022

Aktier Sverige 11,7 procent av portföljen
Avkastning -26,3%
Bidrag -3,3%

Globala aktier – skräddarsydd global aktieförvaltning med ökade krav

En bred marknadsexponering utgör en kostnadseffektiv strategi för att få ta del av global ekonomisk tillväxt och innovationer i företag världen över. Globala förvaltningsmandat kompletterar regionala portföljer genom ett utökat utbyte av information och analys inom förvaltningsgruppen. Antalet portföljförvaltare på AP3 med fokus på internationella aktier har ökat med positivt bidrag till fondens avkastning. Marknadens ökade fokus på hållbarhet förstärker inte bara nyttan av AP3s hållbarhetsarbete för aktieportföljens riskprofil utan belyser även de ökade krav på företag för samhällsutvecklingen i stort. För globala företag kan AP3s inflytande över ett företags färdriktning tillsammans med andra större ägare stundtals vara ganska omfattande.

Per 30/6-2022

Aktier Världen 30,3 procent av portföljen
Avkastning -18,2%
Bidrag -6,4%