Hoppa till huvudinnehållet

Ersättningar

Policy för ersättningsvillkor, personalrelaterade förmåner, representation och tjänsteresor.

krukväxt på kontoret

Styrelsen i respektive Första-, Andra-, Tredje-, Fjärde, Sjätte- och Sjunde AP-fonden har beslutat om en övergripande gemensam policy för ersättningsvillkor, personalförmåner, representation och tjänsteresor.

Riktlinjer för ersättning till verkställande ledning och övriga anställda

AP3s riktlinjer avser att säkerställa att AP3 kan attrahera och behålla kompetent personal. Den sammanlagda ersättningen ska vara rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsnivån ska vara marknadsmässig och konkurrenskraftig på den arbetsmarknad befattningshavaren verkar utan att för den skull vara löneledande.

Ersättningsprocessen

Processen för att fastställa ersättningsnivåer inom AP3 är utformad för att säkerställa att regeringens riktlinjer för anställningsvillkor i AP-fonderna följs. Detta avser såväl beslutsordning som konstruktion och bedömning av rimliga och ändamålsenliga ersättningar inom fonden. Processen kan övergripande beskrivas i följande steg:

AP3 har ett ersättningsutskott bestående av styrelsens ordförande och två andra styrelseledamöter vilka ansvarar för att bereda ersättningsfrågor till styrelsen.

Ersättningar och andra anställningsvillkor för AP3s verkställande direktör (VD) bereds av ersättningsutskottet och beslutas av styrelsen. Ersättningar och anställningsvillkor till övriga ledande befattningshavare godkänns per person av ersättningsutskottet baserat på VDs förslag. Vidare bereder ersättningsutskottet beslut om löneram för övriga anställda samt eventuella extraordinära lönejusteringar baserat på ledningens underlag. Beslut fattas av styrelsen.

Ersättningsutskottet inhämtar årligen jämförande lönestatistik från marknaden för att säkerställa att ersättningen till företagsledningen och övriga anställda inom AP3 är marknadsmässig, konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig. Ersättningsutskottet ska även bevaka förändringar av regeringens riktlinjer och för styrelsen föreslå förändringar i fondens ersättningsprinciper till följd därav.  

Vidare utvärderar ersättningsutskottet årligen hur AP3 har tillämpat regeringens riktlinjer och levt upp till riktlinjernas ersättningsprinciper

Den totala ersättningen

Den totala ersättningen består av fast lön, prestationsbaserad rörlig ersättning, pension och övriga förmåner.

Läs mer

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Styrelse

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. vå av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.
Styrelse
Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag