Hoppa till huvudinnehållet

Organisation och ledning

De flesta av AP3s anställda arbetar med kapitalförvaltning och administrativt stöd, dvs med analys, förvaltning och riskhantering samt administration. Det som genomsyrar alla anställdas arbete är kopplingen till en global och diversifierad förvaltning. Fonden är en kunskapsintensiv organisation där medarbetarnas samlade erfarenheter och kunskaper är avgörande för fondens resultat.

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Ansvar och struktur

AP3s ledningsgrupp består av VD, Chief Investment Officer (CIO), Chief Financial Officer (CFO)/Chief Risk Officer (CRO) som är chef för affärsstöd och kontroll, HR-chef samt chefen för kommunikation. Ledningsgruppen ansvarar för att utveckla fondens övergripande strategi, varumärke och kommunikation samt att hantera budget- och resultatfrågor och personalfrågor.

Organisation

  • Chief Investment Officer (CIO) ansvarar för att förvalta risken i den övergripande portföljsammansättningen och är även chef för kapitalförvaltningen. Kapitalförvaltningen vilken ansvarar för den löpande förvaltningen av portföljen och är organiserad i fyra enheter: CIO office, aktier, räntor och valuta samt alternativa investeringar. Övergripande investeringsbeslut rörande allokering inom de av styrelsen fastställda mandaten fattas i fondens dynamiska allokeringsgrupp. Frågor om övergripande riskhantering behandlas i fondens riskkommitté.

  • Affärsstöd och kontroll leds av fondens Chief Financial Officer (CFO) tillika Chief Risk Officer (CRO). Affärsstöd och kontroll är organiserad i enheter: backoffice, risk- och avkastningsanalys, ekonomi och rapportering, IT samt juridik och compliance. CFO ansvarar för uppföljning och rapportering avseende risk och avkastning till styrelsen.

  • HR-funktionen leds av personalchefen, som ansvarar för processer, rutiner, strategier och verktyg inom personalfrågor. HR stöttar cheferna i kompetensförsörjning, ledarskapsutveckling, rekrytering, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, rehabilitering, policys, lönekartläggning samt försäkringar och pensioner för anställda.

  • Kommunikation, både intern och extern, leds av chefen för kommunikation.

  • Administration och kontorsservice, som leds av vd-assistenten, och är ansvarig för fondgemensam administration och service på kontoret.

  • AP3 har också en utvidgad ledningsgrupp bestående av fondens samtliga chefer. Gruppens uppgift är att samordna projekt samt utbyta information och erfarenheter.

Läs mer

Ett mötesrum bakom en glasvägg

Styrelse

AP3s styrelse utses av regeringen och består av nio ledamöter. vå av ledamöterna utses efter förslag från organisationer som företräder arbetstagarintressen och två efter förslag av organisationer som företräder arbetsgivarintressen.
Styrelse
Medarbetare på AP3 som jobbar vid en skärm

Kostnadseffektiv förvaltning

AP3 har fokus på att bedriva verksamheten på ett kostnadseffektivt sätt och följer därför noga upp sina kostnader på flera olika sätt.
Kostnadseffektiv förvaltning
AP3 Entré med logotyp och dörr

Vårt uppdrag

Tredje AP-fonden (AP3) är en investerare med uppdrag att – för dagens och morgondagens pensionärer – bidra till en stabil utveckling för det statliga inkomstpensionssystemet.
Vårt uppdrag