Gå direkt till navigering

Infrastruktur

Ett bidrag till hållbar samhällsutveckling

Infrastrukturinvesteringar ligger väl i linje med AP3s långsiktiga uppdrag och med det nya regelverket rörande illikvida investeringar som trädde i kraft 2020 ökar möjligheterna att investera i sektorn. Liksom fastigheter är infrastrukturtillgångar illikvida och anpassade till specifika verksamheter. Infrastruktur utgör en viktig komponent för hållbar samhällsutveckling; dessa tillgångar är reala tillgångar där avkastningen har koppling till inflationsutvecklingen och ger goda möjligheter till stabil avkastning.

AP3s infrastrukturportfölj

AP3 fokuserar inom infrastruktur och i Sverige på direkta investeringar, medan investeringar utomlands görs både direkt och genom fonder. Det enskilt största innehavet utgörs av eldistributionsföretaget Ellevio, som förvärvades av ett konsortium bestående av svenska institutioner och en kanadensisk pensionsfond. Utöver energidistribution har portföljen till exempel investeringar i social infrastruktur och transport.

Utfall 2021

 

Infrastruktur 3,9 procent av portföljen
Avkastning +3,6%
Bidrag +0,1%

Ellevio – eldistribution landet över

Ellevio är ett av Sveriges största elnätsföretag och levererar el till cirka en miljon  hushåll i stora delar av Sverige. Bolaget har 600 anställda och sysselsätter drygt 3 000 personer runt om i Sverige. Ellevio är en central aktör i omställningen till det fossilfria samhället. Bolaget investerar betydande belopp för att förstärka och förnya elnätet för framtiden.  Läs mer på ellevio.se.

Arbetare från Kewab byter ut luftburen kabel mot en markkabel åt Ellevio strax norr om Högboda den 24 maj 2017. Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto}{:en}digging cables in the ground

Polhem Infra – nytt sätt att investera i infrastruktur

Polhem Infra är ett investeringsbolag, grundat av AP-fonderna AP1, AP3 och AP4. Bolaget fokuserar på direktinvesteringar i onoterade svenska verksamheter som bedriver eller tillhandahåller samhällsnyttiga tjänster och tillgångar såsom exempelvis förnyelsebar kraftproduktion, energilagring, energidistribution och digital infrastruktur. Polhem Infra ska bidra till en stabil långsiktig avkastning och även stödja omställningen till ett mer hållbart samhälle. Investeringar görs tillsammans med andra långsiktiga industriella eller finansiella partners. Målet är att vara en stabil, ansvarsfull och långsiktig ägare. Läs mer på polheminfra.se.

Polhem Infra vindkraftspark