Hoppa till huvudinnehållet

Skogstillgångar

Ett naturligt inslag i portföljen

AP3 äger idag cirka 210 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett mindre antal fonder. Skogen brukas hållbart, 99 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd. Timret används huvudsakligen som byggnadsmaterial, möbler och för pappersbaserade produkter.

Träd fotat underifrån

AP3s skogstillgångar

AP3 äger skogstillgångar i Sverige, Latin- och Nordamerika samt Oceanien, direkt genom Three Tree och Gysinge skog, och genom ett tiotal skogsfonder. Genom att investera i olika regioner och träslag sprids riskerna.

2,8%
Skogstillgångar, exponering, %. Avkastning 7,7%. Bidrag 0,2%. Per 31 december 2023.
Tallplantor i Gysingeskogen

AP3s direktägda skogsbolag

Gysinge Skog

Gysinge Skog förvaltar cirka 70 000 hektar skogsmark (varav cirka 60 000 hektar är produktiv) huvudsakligen i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län.  AP3 och Kåpan äger hälften var av Gysinge Skog. Bolaget bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Det arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft. Skogsbruket är certifierat. Läs mer på gysingeskog.se.

Three Tree

Three Tree investerar strategiskt och långsiktigt i skogstillgångar i USA. I dagsläget äger bolaget totalt cirka 140 000 hektar skog i Oregon och Texas, två regioner med en lång tradition av skogsbruk och väl utbyggda skogsindustrier där de rätta förutsättningarna finns för ett hållbart modernt skogsbruk. Skogen brukas och förvaltas långsiktigt och hållbart av lokala partners och skogsförvaltare. Huvudsakligen växer Douglasgran och Loblolly pine på bolagets mark, trädslag vars primära användning är som konstruktionsvirke och massaved. Skogsbruket är certifierat. Läs mer på threetreeholding.com.

{:sv}en bild på AP3s investering i skog i USA via Three Tree Holdings{:}{:en}a view of one of the AP3 forest investments in the US via the Three Tree Holding company{:}

Skogen binder koldioxid

Som långsiktig investering passar skog väl in i AP3s portfölj. Skog växer under decennier och binder koldioxid oberoende av den ekonomiska cykeln. Skogen binder löpande koldioxid från atmosfären genom sin tillväxt, totalt cirka 2 600 000 ton CO2e under 2023. Skogsinvesteringarna väntas avkasta väl även under negativa klimatscenarier – ökad koldioxidhalt och varmare väder väntas främja tillväxten i exempelvis den svenska skogen. Investeringarna bidrar till att stabilisera fondens totalavkastning över tid.

Användningsområdena ökar för hållbar skogsråvara

Skog som råvara har historiskt efterfrågats av massa- och trävaruindustrin. Det gäller fortfarande – och nu växer användningsområden som flis, biobränsle och nya alternativa material. Intresset ökar för att ersätta material som betong och stål med trä vid husbyggnation och därigenom binda koldioxid och spara energi. Bland de produkter som tillverkades av råvara från AP3:s skogar under 2023 återfinns en betydande andel långlivade produkter – cirka 560 000 ton CO2e är bundet i produkter med en väntad livslängd på minst 100 år. Genom nya och utökade samarbeten med strategiska partners ser AP3 goda möjligheter att fortsätta bidra till olika industriers långsiktiga försörjning av hållbar skogsråvara.

Geografisk fördelning av skog, procent per 12/31-2023

Läs mer

Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

AP3s värdepapper

AP3s värdepapper För oss är det viktigt att skapa ett långsiktigt värde både vid valet av investeringar och i förvaltningen av bolagen i portföljen. Här kan du se vilka olika värdepappersinnehav AP3 har.
AP3s värdepapper