Hoppa till huvudinnehållet

Alternativa investeringar

En allt viktigare del av portföljen

Drygt 31 procent av AP3s globalt diversifierade portfölj utgörs av alternativa investeringar. AP3s alternativa investeringar är onoterade innehav i fastigheter, skog, infrastruktur, riskkapitalfonder m.m. Men alternativa investeringar för AP3 är inte bara onoterade. Idag finns det främst två undantag till regeln att alternativa investeringar är onoterade; det noterade fastighetsbolaget Sagax och inom tillgångsslaget försäkringsrelaterade investeringar.

Elnät i landskap av skog och sjö

Byggsten som vuxit mest

De senaste 15 åren utgör alternativa investeringar den byggsten i AP3s investeringsmodell som vuxit mest genom allokeringar från noterade aktier och räntebärande investeringar. Drivkrafterna för den utvecklingen är flera och ett liknande skifte pågår bland långsiktiga investerare världen över.


30,8%
Alternativa investeringar, exponering, %. Avkastning -3,8%. Bidrag -1,3%. Per 31 december 2023.

Fördelning alternativa investeringar per 31/12-2023

—”Alternativa investeringar lämpar sig väl för att skapa värde baserat på AP3s särdrag. Den illikvida aspekten medför att långsiktiga investerare till fullo kan utnyttja potentialen i investeringar som fastigheter, infrastruktur och skog. Långsiktiga investerare har till exempel möjlighet att utnyttja attraktiva investeringsmöjligheter som kan uppkomma under stressade marknadsförhållanden, tillfällen när andra investerare inte kan vara lika konkurrenskraftiga som AP3.”

Maria Björklund, chef Alternativa Investeringar på AP3

Alternativa investeringar växer

Uppdraget för AP-fonderna är att göra största möjliga nytta för inkomstpensionssystemet genom att långsiktigt generera en hög finansiell avkastning. När AP-fondslagen reviderades gjordes förändring i regelverket för hur buffertkapitalet kan investeras, vilket innebar utökade möjligheter att investera i onoterade tillgångar. Huvudregeln sedan starten år 2001 har varit att kapitalet ska investeras i framför allt noterade tillgångar och andel likvida obligationsinnehav skall vara hög, minst 30 procent av kapitalet i obligationer med låg kreditrisk. I och med AP-fondslagen revidering skall 20 procent av kapitalet investeras i likvida obligationer med låg kreditrisk samtidigt som 40 procent av tillgångarna kan investeras i illikvida tillgångar.

AP-fonderna får äga onoterade aktier via riskkapitalbolag eller genom saminvestering med riskkapitalbolag, där röstandelen i riskkapitalbolag får uppgå till högst 35%. Onoterade fastighetsbolag får AP-fonderna äga till större andel. Investeringar i onoterade krediter möjliggörs genom förändring i AP-fondslagen, via externa förvaltare eller sidoinvesteringar med riskkapitalfonder som fonden är investerad i. 

De investeringar som AP3 har inom fastigheter, infrastruktur, skog och onoterade bolag via riskkapitalfonder eller bolag ingår i illikvida tillgångar. 

Med dagens regelverk möjliggörs investeringar i onoterade krediter, via externa förvaltare genom sidoinvesteringar med riskkapitalfonder som fonden är investerad i. AP-fonderna får även fortsatt inte investera i råvaror eller derivat med råvaror som underliggande tillgång.

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt