Gå direkt till navigering

Skogstillgångar

Ett naturligt inslag i portföljen

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd. Timret används huvudsakligen som byggnadsmaterial, möbler och för pappersbaserade produkter.

AP3s skogstillgångar

AP3 äger skogstillgångar i Sverige, Latin- och Nordamerika samt Oceanien, direkt genom Three Tree och Gysinge skog, och genom ett tiotal skogsfonder. Genom att investera i olika regioner och träslag sprids riskerna.

Per 31/12-2022

Skogstillgångar 3,1 procent av portföljen
Avkastning +15,8%
Bidrag +0,4%

AP3s direktägda skogsbolag

Gysinge Skog

Gysinge Skog förvaltar cirka 60 000 hektar produktiv skogsmark huvudsakligen i Mellansverige i Dalarnas-, Uppsala-, Gävleborgs-, Örebro och Västmanlands län. Ett större innehav finns även i Jämtlands län.  AP3 och Kåpan äger hälften var av Gysinge Skog. Bolaget bedriver ett långsiktigt och miljöriktigt skogsbruk med uthållig lönsamhet. Det arrenderar även ut mark och vatten för jakt och fiske samt upplåter mark för täktverksamhet och vindkraft. Skogsbruket är certifierat. Läs mer på gysingeskog.se.

en bild på AP3s investering i skog i Gysinge

Three Tree

Three Tree investerar strategiskt och långsiktigt i skogstillgångar i USA. I dagsläget äger bolaget totalt cirka 140 000 hektar skog i Oregon och Texas, två regioner med en lång tradition av skogsbruk och väl utbyggda skogsindustrier där de rätta förutsättningarna finns för ett hållbart modernt skogsbruk. Skogen brukas och förvaltas långsiktigt och hållbart av lokala partners och skogsförvaltare. Huvudsakligen växer Douglasgran och Loblolly pine på bolagets mark, trädslag vars primära användning är som konstruktionsvirke och massaved. Skogsbruket är certifierat. Läs mer på threetreeholding.com.

en bild på AP3s investering i skog i USA via Three Tree Holdings

Skogen binder koldioxid

Som långsiktig investering passar skog väl in i AP3s portfölj. Skog växer under decennier och binder koldioxid oberoende av den ekonomiska cykeln. Totalt är cirka 49 miljoner ton koldioxid lagrad i den skog som fonden äger och skogen binder löpande koldioxid från atmosfären genom sin tillväxt. Skogsinvesteringarna väntas avkasta väl även under negativa klimatscenarier – ökad koldioxidhalt och varmare väder väntas främja tillväxten i exempelvis den svenska skogen. Investeringarna bidrar till att stabilisera fondens totalavkastning över tid.

Användningsområdena ökar för hållbar skogsråvara

Skog som råvara har historiskt efterfrågats av massa- och trävaruindustrin. Det gäller fortfarande – och nu växer användningsområden som flis, biobränsle och nya alternativa material. Intresset ökar för att ersätta material som betong och stål med trä vid husbyggnation och därigenom binda koldioxid och spara energi. Genom nya och utökade samarbeten med strategiska partners ser AP3 goda möjligheter att fortsätta bidra till olika industriers långsiktiga försörjning av hållbar skogsråvara.

Geografisk fördelning av skog, procent per 12/31-2022

Latinamerika 2
Nordamerika 65
Global 2
Sverige 11
Oceanien 20