Hoppa till huvudinnehållet

Försäkringsrelaterade investeringar

Diversifierande egenskaper

AP3 investerar sedan 2008 i olika typer av försäkrings-, klimat- och väderrelaterade värdepapper. Bland annat investerar fonden i katastrofobligationer, instrument som handlas utanför de traditionella finansmarknaderna. Avkastningen är lågt korrelerad med andra investeringar och har därmed diversifierande egenskaper.

Liten stuga som flyter i vattnet under en översvämning, bunden med ett rep {:}{:en}Small cabin floating in the water during a flooding, tied with a rope{:}

Kan bidra till snabb hjälp

Flera länder i Syd- och Mellanamerika och andra utsatta delar av världen emitterar katastrofobligationer för att säkra finansiering i händelse av allvarliga naturkatastrofer. AP3 är en ledande investerare i den här typen av obligationer. AP3 deltar även i olika initiativ som Världsbankens Sounding Board for Famine Risk. Genom att investera i och bidra till utvecklingen av nya, mer effektiva, sätt att överföra risk från utsatta länder till finansmarknaden, kan hjälp nå fram snabbare och mer effektivt t ex vid en svältkatastrof.

0,1%
Försäkringsrisker, exponering, %. Avkastning 11,2%. Bidrag 0,0%. Per 31 december 2023.

Systematisk strategi

För AP3 handlar det om att systematiskt bära olika försäkringsrisker, till exempel risken för orkaner, jordbävningar eller översvämningar som orsakar stora skador. De år som inga eller få katastrofer inträffar förväntar sig fonden en god avkastning, men under katastroftunga år kan förlusten bli kännbar. Det är den risken AP3 får betalt för att bära. Över tid förväntar sig fonden en fortsatt god riskjusterad avkastning inom dessa områden.

Kompetens och effektiva nätverk

AP3 har byggt upp kompetens och ett effektivt nätverk inom området genom samarbeten med strategiska partners, universitet och forskningsinstitut. Strategin är ett exempel på AP3s långsiktighet och förmåga att bygga en effektiv intern förvaltning inom komplexa tillgångsslag. Förvaltningsmodellen såg lovande ut på ritbordet och med facit i hand har den levererat över förväntan de senaste 13 åren.

Läs mer

Ekhöjden

Fastigheter

Investeringar i fastigheter ger goda möjligheter till en relativt stabil avkastning och visst skydd mot inflationsutvecklingen.
Fastigheter
Arbetare från Kewab byter ut luftburen kabel mot en markkabel åt Ellevio strax norr om Högboda den 24 maj 2017. Foto: Fredrik Karlsson / SolstaFoto}{:en}digging cables in the ground{:}

Infrastruktur

AP3 fokuserar inom infrastruktur och i Sverige på direkta investeringar, medan investeringar utomlands görs både direkt och genom fonder.
Infrastruktur
Elnät i landskap av skog och sjö

Alternativa investeringar

AP3s alternativa investeringar är onoterade innehav i fastigheter, skog, infrastruktur, riskkapitalfonder m.m.
Alternativa investeringar

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt