Hoppa till huvudinnehållet

Räntebärande investeringar och valuta

Riskhantering och grön omställning

Ränte- och valutagruppen ansvarar för AP3s investeringar i noterade räntebärande instrument, som är uppdelade på stats-, realränte- och kreditobligationer. Gruppen ansvarar även för fondens valutahantering som omfattar valutasäkring, aktiv risktagning i valutor samt fondens treasuryfunktion.

En tv-skärm på väggen visar finansnyheter

Räntebärande investeringar

AP3 förvaltar obligationsportföljen aktivt i egen regi. En hög andel av innehaven är likvida, vilket utgör en viktig förutsättning för en aktiv ränteförvaltning. De låga räntorna gör att den förväntade avkastningen är mycket låg vilket gör det än viktigare att kapitalet förvaltas kostnadseffektivt.

23,4%
Räntebärande investeringar, exponering, %. Avkastning 3,6%. Bidrag 0,9%. Per 31 December 2023.

Hållbara obligationer – fortsatt fokus på målet

AP3 har som mål att öka investeringarna i hållbara obligationer till 30 miljarder kronor år 2025. På grund av investeringarnas struktur förfaller instrumenten efter 4-5 år vilket innebär att de fondens totala investeringar i hållbara obligationer över tiden vida överstiger den vid varje rapporteringstillfälle publicerade exponeringen.

AP3 ser hållbara obligationer som ett effektivt sätt att bidra till ett bättre klimat samtidigt som de ger en för obligationsmarknaden acceptabel avkastning. Med hållbara obligationer avser fonden gröna obligationer eller andra investeringar med mätbar miljömässig eller social nytta.

Dessa obligationer är finansiella instrument där kapitalet går direkt till olika projekt som gagnar hållbarhetsarbete. På så sätt har finansieringen en direkt återverkan på låntagarens verksamhet. Möjligheten att attrahera kapital genom hållbara obligationer påverkar också emittentens fokus och engagemang i miljöfrågor.

AP3 har genom åren byggt upp en diversifierad portfölj av framförallt gröna, men även andra investeringar med mätbar och verifierbar miljömässig eller social nytta. Som aktiv ägare bidrar AP3 också till utvecklingen av marknaden för hållbara obligationer inte minst genom fastighetsbolagen Vasakronan och Hemsö som aktivt använder sig av gröna obligationer i sin upplåning. Vasakronan var dessutom först i världen med att emittera en grön företagsobligation redan år 2013.

Obligationsportföljens sammansättning, procent (varav hållbara obligationer 20,6%) per 31 December 2023

AP3s portfölj av hållbara obligationer har vuxit snabbt sedan 2008 (mkr)

17,9%
Öppen valutaexponering i procent av totalportföljen. Resultatbidrag -0,2%. Per 31 december 2023.

Valuta

Tillgångsslaget Valuta består av fondens nettoresultat från den kvarvarande valutaexponeringen efter valutasäkring mot förändringar i valutakurser mot svenska kronan samt från direkta valutastrategier. Valutaexponeringen har under 2023 varierat mellan 15,4 procent och 19,1 procent. Valutapositioner tas både i syfte att öka avkastningen och minska risken i totalportföljen.

Läs mer

Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Kontorslandskap med utsikt över Stockholms stadshus och snöiga tak

Policy för ansvarsfulla investeringar

AP3s policy för ansvarsfulla investeringar beskriver det övergripande ramverket för AP3s arbete med hållbarhet och ägarstyrning.
Policy för ansvarsfulla investeringar

Läs mer

Träd fotat underifrån

Skogstillgångar

AP3 äger idag cirka 240 000 hektar produktiv skogsmark direkt och via ett tiotal fonder. Skogen brukas hållbart, 95 procent är certifierad och till det kommer cirka 28 000 hektar med olika former av utökat skydd.
Skogstillgångar
Ett mötesrum där en dörr öppnas

Uteslutna bolag

Följande bolag är uteslutna från AP3s investeringar.
Uteslutna bolag
Medarbetare på AP3 som jobbar går i kontorslandskap

Femårsöversikt

Femårsöversikt