Gå direkt till navigering

Ägarstyrning

Ägandet är avgörande för valet av strategi. AP3 har valt olika strategier för påverkansarbete beroende på hur fondens ägande ser ut. AP3 koncentrerar ägarstyrningsarbetet till de områden där fonden bedömer att man gör störst nytta och har störst möjlighet att påverka.

Utgångspunkten i AP3s ägarstyrningsarbete är att fonden är en ansvarsfull aktiv ägare som ställer krav på förändring där så krävs för att uppnå en sund bolagsstyrning. Att vara en engagerad och ansvarsfull ägare innebär att utöva vår röst på  bolagsstämmor, föra dialoger med bolagen och att med andra ägare och övriga intressenter delta i olika nationella och internationella initiativ och sammanhang som främjar god bolagsstyrning och en hållbar utveckling.

  • I helägda bolag eller bolag där fonden är stora ägare, främst fondens onoterade fastighetsbolag kan fonden direkt påverka bolagens strategier genom representation i respektive bolagsstyrelse.
  • I den noterade aktieportföljen varierar ägarandelarna. AP3 har en globalt diversifierad aktieportfölj varav flertalet är utländska bolag. Ägandet i utländska noterade bolag är normalt sett litet och fonden har av naturliga skäl begränsade möjligheter att på egen hand påverka via aktiv ägarstyrning. I dessa bolag sker påverkansarbetet ofta i samarbete med andra ägare, huvudsakligen via AP-fondernas gemensamma Etikråd.
  • Även den svenska aktieportföljen är diversifierad men till följd av att svenska aktier har en större vikt i fondens totalportfölj, är ägarandelarna större i svenska bolag än i de utländska.
  • I svenska börsbolag sker aktivt engagemang främst via dialoger eller genom deltagande i valberedningar. Givet att ägarandelarna är högre i svenska bolag är också möjligheterna att påverka större. Dessutom har AP3 en stark ställning på den svenska kapitalmarknaden och fondens synpunkter får därmed också större genomslag i svenska bolag.
  • Läs mer i AP3s årsredovisning eller AP3s senaste ägarstyrningsrapport.
{:s}ägarstyrning{:}